ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือพิทักษ์ป่า
"โครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า Scout Ranger" ที่จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 8 กันยายนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์ รักษาป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง สร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองในการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่าและการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เยาวชน และประชาชนให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อส่วนรวมในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดตั้งกองลูกเสือพิทักษ์ป่า และสร้างเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองและเขตกันชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ลูกเสือพิทักษ์ป่าแต่ละคนจะริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการด้านการอนุรักษ์ ทำหน้าที่เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ รณรงค์ไม่ล่าสัตว์ป่าร่วมกับชุมชน รณรงค์การป้องกันไฟป่าในชุมชนที่อยู่ในหรือติดกับพื้นที่คุ้มครอง การร่วมกันสร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า การสร้างฝายชะลอน้ำ การบำเพ็ญประโยชน์และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอุทยานแห่งชาติ
กิจกรรมลูกเสือพิทักษ์ป่า
กิจกรรมลูกเสือพิทักษ์ป่า
กิจกรรมลูกเสือพิทักษ์ป่า
กิจกรรมลูกเสือพิทักษ์ป่า
กิจกรรมลูกเสือพิทักษ์ป่า
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,09:36   อ่าน 140 ครั้ง