ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  สังกัดกรม

สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยนายสุเทพ  ไตต่อผล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมในขณะนั้นได้ประชุมปรึกษาหารือกับครู – อาจารย์ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ในการเปิดโรงเรียนสาขา  ประจำตำบลนาขุนไกร  เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียน ที่โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีระยะทางใกล้ที่สุด ประมาณ  20  กิโลเมตร โรงเรียนจึงขอความร่วมมือกับนายประเสริฐ   มีบุญ  กำนันตำบลนาขุนไกร และสภาตำบลนาขุนไกร เมื่อวันที่  6  กันยายน พ.ศ. 2536   ที่ประขุมสภาตำบลนาขุนไกร ได้เห็นชอบและอนุมัติให้โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม มาเปิดทำการสอนที่หมู่บ้านเขาดิน

เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ.  2537  คณะครู–อาจารย์ นักการภารโรง  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้รับความช่วยเหลือ  และ  ความร่วมมือกับประชาชน โดยการนำของ  นายรวม  ครุฑจับนาค  ได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด  8 X 16  เมตร  จำนวน  หนึ่งหลัง

เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม   2537   โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรกและตั้งชื่อว่า“ โรงเรียนสาขาบ้านไร่พิทยาคม “  โดยมี  นายทวี    พุกำพันธ์    เป็นผู้บริหารโรงเรียนสาขา  มีนักเรียนจำนวน  41  คน

ต่อมา  ในปีการศึกษา  2539  ได้งบประมาณจากโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด  6 X 30 เมตร  จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน  และได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ 121/2539  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2539  มีเนื้อที่    30  ไร่  3  งาน  15  ตารางวา

ในวันที่  10  สิงหาคม  2540  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลนาขุนไกร  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม”  โดยมีนายทวี  พุกำพันธ์  เป็นครูใหญ่ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น

ต่อมา ในปีการศึกษา  2542  ได้รับการอนุมัติจากการสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในปีงบประมาณ  2545 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  เพื่อจัดสร้างอาคารเรียน  216ล / 41 หลังคาทรงไทยและอาคารประกอบเป็นจำนวนเงิน 16,100,000  บาท

ปัจจุบันโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาขุนไกร  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัด

สุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64120  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านเขาดินไพรวัลย์ บ้านสันติสุข บ้านวังตามน