ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี พุกำพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาลย์ พลอยดำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ตุลาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน