วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ภายในปีการศศึกษา 2563 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อตนเองและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข