พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

ภายในปี 2557 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จัดการศึกษาที่มุ่งจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเองตามบริบทของสถานศึกษา

และสภาพความเป็นอยู่  ส่งเสริมให้ครูรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆให้หลากหลาย และส่งเสริมให้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนซึ่งกันและกัน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน จัดหาสื่อ สื่อเทคโนโลยี Internet ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  พัฒนาผู้เรียนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน  และการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ