กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวขนิษฐา มาทุ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฑิฆัมพร ศักย์กุญภรณ์
ครู คศ.1