กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสิริพร ภูมี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

วันจักรี คำน้อย
ครูผู้ช่วย