กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนลิน ชลชาญกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวราตรี เทียนบุตร
ครู คศ.3

นางสาวเบญจรัตน์ ตองกลิ่น
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

นายธวัชชัย พุทธโธ
พนักงานราชการ

นายวัชระ อินทร์ชาญ
ครูผู้ช่วย