กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศุภกิจ ศรีพรหม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปิยมาศ วงค์จันทร์ท้าว
พนักงานราชการ