กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุพจน์ เนียมพา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ