กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนุชนาท ด่างพล้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภูธิณัฐ เวฬุมาศ
ครูอัตราจ้าง

นายอำนวย เกิดช่าง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน