กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธวัชชัย พุทธโธ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ