กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายจีระศักดิ์ กรงไกรจักร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวรากร ตรงต่อกิจ
ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย ทับทิม
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน